Financiering

De bewoners hebben ieder een indicatie voor AWBZ zorg, uitgevoerd middels een
 
Persoonsgebonden Budget. Hiermee worden de kosten voor zorg, begeleiding en
 
ondersteuning betaald.

 
De kosten voor het wonen worden betaald uit de Wajong-uitkering of uit andere
 
eigen middelen van de bewoners.

 
Daarnaast zijn er nog altijd wensen die we hopen dankzij sponsoring te kunnen
 
vervullen. 


Financiele gegevens


fiscaal nummer: 824147066

Verantwoording: 

Doordat wij als inwonend echtpaar de meeste zorg op ons nemen kunnen we bezuinigen op de personeelskosten. Hierdoor hebben we een buffer op kunnen bouwen die we kunnen inzetten als de stichting het pand gaat kopen. Door zelf als stichting het pand te kopen waarborgen we het voortbestaan van de woonplek en dus ons doel als stichting.  Mocht om wat voor reden dan ook de stichting ooit opgeheven worden dan moet volgens onze statuten het vermogen dat overblijft worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 


Jaarrekening 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013
                                                                  31.12.2013        31.12.2012
ACTIVA                                                               €                     €
VASTE ACTIVA
Vervoermiddelen                                                2.824               4.107
Inventaris                                                        18.527               9.550
                                                                       --------             -------
                                                                        21.351              13.657
VLOTTENDE ACTIVA
Nog te ontvangen PGB                                        15.583             22.166
Overige vorderingen                                            2.205               2.485
                                                                          --------            --------
                                                                         17.788             24.651

GELDMIDDELEN
Bankrekening                                                      65.912             110.174
Spaarrekening                                                  206.486             55.862
Kas                                                                            0                   32
                                                                        ----------            --------
                                                                         272.398            166.068
                                                                         _______           ______
Totalen                                                               311.537           204.376

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vermogen per begin boekjaar                                 164.921          79.419
Saldo Staat van Baten en Lasten                              80.851          85.502
                                                                             --------         --------
Vermogen ultimo boekjaar                                       245.772        164.921

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud                                     40.000        25.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
EN OVERLOPENDE PASSIVA

Nog te betalen vakantiegeld                                       4.900           4.305
Loonheffingen en sociale verzekeringen                       11.699          8.717
Overige schulden en overlopende passiva                      9.166           1.433
                                                                               25.765         14.455
                                                                              _______    _______
 Totalen                                                                   311.537      204.376      

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
     € 
BATEN
PGB-wonen en dagbesteding                                           305.810 
Opbrengst huur                                                              23.250 
Vergoeding vaste lasten                                                    13.400 
Vergoeding voeding en bijdrage vakanties                          16.750 
Donaties                                                                              300
Rentebaten                                                                        1.455 
                                                                                     ---------
TOTAAL BATEN                                                          360.965 

LASTEN
Personeelskosten                                                            161.910 
Huur gebouw (incl. vaste lasten)                                       36.963 
Inhuur externe deskundigen                                               1.996 
Dotatie voorziening groot onderhoud                                15.000 
Voedings- en activiteitskosten                                         17.872 
Externe dagbesteding                                                     23.845 
Verzekeringen                                                                 2.733 
Afschrijving inventaris                                                    4.099 
Afschrijving auto en autokosten                                       5.379 
Diverse algemene kosten                                                 10.317 
                                                                                  ---------
TOTAAL LASTEN                                                       280.114 

SALDO BATEN EN LASTEN                                         80.851